Voorwaarden

DEELNEMERSREGLEMENT HET ABONNEMENT

1 – De Stichting Beeldende Kunst Bergen Egmond Schoorl (hierna: de Stichting) kent abonnementen met spaartegoed. Daarvoor worden verschillende tarieven gehanteerd.

2 – Aanmelding als abonnee voor één of meerdere abonnementen kan op elk willekeurig moment plaatsvinden. Echter, aanmelding vóór de 16e in enige maand wordt geacht te zijn geschied met ingang van de eerste van diezelfde maand, aanmelding ná de 15e met ingang van de volgende maand. 3 – Wijziging van het abonnement is te allen tijde mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2. 4 – De aanmelding als abonnee geschiedt door inschrijving. Hierbij ondertekent de abonnee een inschrijfformulier en ontvangt hiervan een exemplaar.

DE BETALING

5 – De abonnementsgelden worden elke maand middels een automatische incasso van de rekening van de abonnee afgeschreven. Hiertoe tekent de abonnee bij inschrijving een machtiging.

HET KOOPTEGOED

6 – Van de abonnementsgelden wordt 40% als kooptegoed op naam van de abonnee gereserveerd door de Stichting.

7 – Het kooptegoed kan door de abonnee uitsluitend worden besteed voor het aankopen van werken waarover de Stichting de beschikking heeft.

8 – Na het beëindigen van het abonnement kan een eventueel aanwezig kooptegoed binnen een termijn van maximaal 1 jaar worden besteed, ingeval van overlijden of faillissement van de abonnee door diens rechtsopvolgers. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het kooptegoed aan de Stichting.

LENEN EN INLEVEREN VAN WERK

9 – Afhankelijk van het soort abonnement heeft elke abonnee het recht één of meerdere werken per abonnement te lenen. Combinatie van meerdere abonnementen is mogelijk.

1O – Bij inlevering van de geleende werken kan alleen dán een nieuw werk worden meegenomen, als het abonnementsgeld over de lopende periode is betaald.

11 – De leenperiode is vastgesteld op maximaal 6 maanden.

12 – De te lenen werken worden door de Stichting afgegeven na ondertekening van een uitleenformulier door de abonnee.

13 – Indien de abonnee na het verstrijken van de uitleenperiode in gebreke blijft om de in leen ontvangen werken in te leveren, zal hem/haar een bedrag van 1 euro extra per volle maand per kunstwerk in rekening worden gebracht, onverminderd de verplichting abonnementsgeld door te betalen.

14 – De abonnee verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de werken van en naar de Stichting.

AANSPRAKELIJKHEID

15 – De abonnee is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van geleende werken de Stichting hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

16 – De werken zijn door de Stichting verzekerd tegen inbraak en brand. De abonnee is aansprakelijk voor overige schade.

17 – De abonnee is verplicht de werken: -niet in directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving te plaatsen of te bewaren; -buiten direct zonlicht te houden; -op een verantwoorde manier op te hangen of te plaatsen.

18 – Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van geleende werken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

19 – De abonnee is verplicht de Stichting onmiddellijk op de hoogte te stellen van een eventuele beslaglegging op abonnementhouders roerende of onroerende zaken of op de geleende kunstwerken; van zijn faillissement, zijn aanvraag om surséance van betaling dan wel onder curatelenstelling, of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. De Stichting heeft, in geval zich één of meerdere van bovengemelde omstandigheden voordoen, het recht onmiddellijke teruggaven van geleende kunstwerken te eisen.

DE AANKOOP VAN KUNSTWERKEN

2O – Alle werken waarover de Stichting beschikt kunnen tegen contante betaling worden gekocht, onder eventuele verrekening met het kooptegoed, tenzij door de kunstenaar met de Stichting anders is overeengekomen. 21 – De prijzen van de werken zijn op de achterkant daarvan aangebracht en inclusief BTW. De prijzen kunnen door de Stichting gewijzigd worden, ook tijdens een huurperiode.

BEËINDIGEN VAN HET ABONNEMENT

22 – Het abonnement eindigt door:
    •    schriftelijke opzegging door de abonnee met een opzegtermijn van een maand;
    •    overschrijving naar een andere bij de Federatie Kunstuitleen (FKU) aangesloten kunstuitleen;
    •    overlijden van een abonnee;
    •    faillissement van de abonnee indien deze rechtspersoon is.

23 – Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor een abonnement eenzijdig op te zeggen indien de abonnee ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van geleend werk, dan wel bij de betaling van de abonnementsgelden, alsmede bij het opzettelijk of onopzettelijk beschadigen van geleende of te lenen kunstwerken.

24 – Bij beëindigen van het abonnement is de abonnee of dienst rechtsopvolger verplicht de geleende werken onverwijld aan de Stichting terug te geven.

DIVERSEN

25 – De abonnee is verplicht de Stichting van adreswijzigingen in kennis te stellen.

26 – Indien de abonnee na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met het voldoen aan op hem/haar rustende financiële verplichtingen kan naast het nemen van in de wet toegestane maatregelen, verrekening met het kooptegoed (indien aanwezig) plaatsvinden.

27 – Alle kosten verbonden aan invordering, veroorzaakt door het in gebreke blijven van de abonnee zijn voor rekening van de abonnee. Deze incassokosten worden gefixeerd op 15% van de waarde van het geleende werk met een minimumbedrag van 25 euro.

28 – Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de abonnee zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.

29 – Inhoudelijke wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, zullen aan alle abonnees worden toegestuurd.